Mi­kä Si­sus­tus­kor­jaa­mo?

Si­sus­tu­kor­jaa­mo on kuo­pio­lai­nen pie­ni per­hey­ri­tys. Yrit­tä­jä Pau­lan li­säk­si Si­sus­tus­kor­jaa­mol­la työs­ken­te­le­vät Pau­lan äiti Tii­na se­kä isä­puo­li Ja­ri. Me­nos­sa mu­ka­na roik­ku­vat usein myös Pau­lan lap­set Sih­tee­ri­-Ee­tu se­kä Joh­ta­ja­-Aa­da. Si­sus­tus­kor­jaa­mon pe­riaat­tee­na on ol­lut alus­ta as­ti pal­vel­la asiak­kai­ta mah­dol­li­sim­man hy­vin ja rei­lus­ti. 

Si­sus­tus­suun­nit­te­lus­sa si­nua aut­taa Pau­la Val­ta, ka­ve­rei­den kes­ken Pa­te. Pau­la on kau­pun­ki­lais­tu­nut maa­lais­tyt­tö, jon­ka juu­ret ovat Pie­la­ve­del­lä. Remp­seän ren­to Pau­la on mo­nes­sa lie­mes­sä kei­tet­ty si­sus­tus­kor­jaa­ja, si­sus­tu­sa­lan yrit­tä­jä ja muo­toi­li­ja. ​Si­sus­ta­mi­ses­ta Pau­la kiin­nos­tui jo pie­ne­nä tyt­tö­nä. Sii­nä oli muu­ta­man ker­ran pie­nem­mät si­sa­ruk­set he­li­se­mäs­sä kun huo­neen jär­jes­tys­tä Pau­lan joh­dol­la vaih­det­tiin. Myös kä­si­työt se­kä kaik­ki kä­sil­lä te­ke­mi­nen ovat aina ol­leet lä­hel­lä hä­nen sy­dän­tään. Sik­si Pau­lal­le on eh­dot­to­man tär­keää, et­tä hän ​ym­mär­tää si­sus­tus­ta myös pin­taa sy­vem­mäl­tä. Pau­la on omaa ko­tia re­mon­toi­des­saan tu­tus­tu­nut mm. hen­git­tä­vän sei­nä­ra­ken­teen omi­nai­suuk­siin se­kä van­han ta­lon re­mon­toin­tiin. Tä­män vuok­si Pau­lal­la on sy­vä tie­tä­mys mm. ma­te­riaalien omi­nai­suuk­sis­ta, nii­den asen­ta­mi­ses­ta ja käyt­tö­koh­teis­ta. Vuon­na 2010 Pau­la val­mis­tui Sei­nä­joen AMK:sta si­sus­tus­teks­tii­li­lin­jal­ta muo­toi­li­jak­si. Kos­ka op­pi ei kos­kaan ojaan kaa­da, Pau­la opis­ke­lee täl­lä het­kel­lä Sa­vo­nia AMK:ssa si­sus­tu­sark­ki­teh­tuu­ria, jot­ta hän pys­tyy tar­joa­maan si­nul­le vie­lä­kin pa­rem­paa pal­ve­lua ja tun­te­mus­ta si­sus­ta­mi­ses­ta ja ko­din re­mon­toin­nis­ta. Pau­lan vah­vuus suun­nit­te­li­ja­na on vä­rien käyt­tö, hy­vä ih­mis­tun­te­mus se­kä aidos­ti asia­kas­läh­töi­nen- ja kus­tan­nus­te­ho­kas­suun­nit­te­lu. Li­säk­si Pau­la omaa vah­van ma­te­riaali­tun­te­muk­sen se­kä tie­to­tai­toa re­mon­toin­nis­ta ja eri ma­te­riaalien asen­nuk­ses­ta.​


Tii­na vas­taa Si­sus­tus­kor­jaa­mol­la Ko­ti­sii­vouk­ses­ta. Tii­nal­la on­kin vuo­sien työ­ko­ke­mus ja vank­ka am­mat­ti­tai­to lai­tos­sii­voo­jan työs­tä. Am­mat­tiaan Tii­na har­joit­taa suu­rel­la yl­pey­del­lä, mi­kä on­kin ihan sal­lit­tua, sil­lä hä­nen sii­vous­no­peu­ten­sa on aivan us­ko­ma­ton! No­peu­des­ta huo­li­mat­ta työn­jäl­ki on aina moit­tee­ton­ta.

Tii­nan ja Pau­lan huo­no huu­mo­ri kum­mas­tut­taa vä­lil­lä si­vul­li­sia. Jo­pa Ja­ril­la oli sii­nä aluk­si hie­man su­lat­te­lua, mut­ta nyt hän­kin on me­nos­sa mu­ka­na. Ja­ri hoi­taa Si­sus­tus­kor­jaa­mol­la Ko­ti­talk­ka­rin töi­tä se­kä Ko­ti­sii­vouk­sia. Ja­ri on­kin var­si­nai­nen mo­ni­toi­mi­mies, jol­la py­syy kä­des­sä niin mop­pi kuin va­sa­ra­kin.

Si­sus­tus­kor­jaa­mo ni­mi viit­taa Pau­lan taus­taan. Ko­din­ko­ne­kor­jaa­jan ty­tär on kas­va­nut puo­let elä­mäs­tään isän kor­jaa­mol­la, jo­ten si­sus­tus­ten kor­jaa­mi­nen tun­tui luon­nol­li­sel­ta lä­hes­ty­mi­sel­tä si­sus­ta­mi­seen. Si­sus­tus­kor­jaa­mo ni­mi ker­too myös sii­tä, et­tä kaik­kea van­haa ei aina tar­vit­se hä­vit­tää. Si­sus­tus­ta voi kor­ja­ta myös niin, et­tä ne kaik­kein tär­keim­mät ja rak­kaim­mat si­sus­tu­se­si­neet voi­vat ol­la uuden si­sus­tuk­se­si kes­kiös­sä. Pau­la on it­se­kin mel­koi­nen vin­ta­ge ad­dik­ti, jo­ten van­ho­jen esi­nei­den kun­nioitus ja käyt­tö tu­lee Si­sus­tus­kor­jaa­mol­la luon­nos­taan.

​Jos siis et­sit suun­nit­te­li­jaa, jo­ka te­kee si­nun nä­köi­se­si si­sus­tuk­sen van­ho­ja esi­nei­tä kun­nioit­taen, olet tul­lut oikeaan paik­kaan!

Yh­teys­tie­dot:

Si­sus­tus Kor­jaa­mo ky

Las­ku­tus
Pa­loa­hon­tie 19,
70260 Kuo­pio

Pau­la Val­ta | yrit­tä­jä, si­sus­tus­suun­nit­te­lu | 050 511 3713 | pau­la@si­sus­tus­kor­jaa­mo.fi
Tii­na Nis­ka­nen | sii­vous­työn­vas­taa­va | 044 033 7278 | asia­kas­pal­ve­lu@si­sus­tus­kor­jaa­mo.fi
Ja­ri Nis­ka­nen | ko­ti­talk­ka­ri | 044 722 2820 | asia­kas­pal­ve­lu@si­sus­tus­kor­jaa­mo.fi

Y-­Tun­nus
2500635-3
Ota yhteyttä!

Kerro hieman itsestäsi ja projektistasi. Tai heitä vain risuja tai ruusuja. Muista täyttää yhteystietosi tarkasti, jotta saamme sinuun yhteyden.