​Siivous ja Kotitalkkari - saatavilla Pielaveden alueella
Kotisiivous

​Puhdas koti on jokaisen unelma, tee elämästäsi helpompaa ja tilaa kotisiivous!

Sisustuskorjaamo tarjoaa kotisiivousta Pielaveden alueella vankalla ammattitaidolla. Kunnioitamme aina asiakkaan toiveita ja tarpeita siivouksen suhteen. Meiltä saat Kotisiivouksen siinä laajuudessa ja niin usein kuin itse haluat, esim. yhden, kahden tai neljän viikon välein.

​​Palveluihimme kuuluu mm.

- perussiivoukset
- suursiivoukset
- remontti- ja muuttosiivoukset
- ikkunan pesut


​Siivoustyönvastaavamme Tiinan tavoitat:

Soittamalla 044 033 7278
tai sähköpostilla asiakaspalvelu@sisustuskorjaamo.fi
" Ko­ti­sii­vous­pal­ve­lun avul­la saim­me enem­män aikaa teh­dä mi­tä iki­nä ha­luam­me! "
Ko­ti­talk­ka­ri - tuo jo­kai­sen ko­din pe­las­tus!

Ko­ti­talk­ka­ri hoi­taa puo­les­ta­si lu­mi­työt, te­kee ha­lot, ajaa nur­men, ha­ra­voi...

Ko­ti­talk­ka­ri on kä­te­vä apu­lai­nen sil­loin, kun omat voi­ma­si ovat jo hii­pu­neet tai tar­vit­set jos­tain muus­ta syys­tä apua ko­din as­ka­reis­sa. Myös Ko­ti­talk­ka­rin pal­ve­lu­ja voit ti­la­ta oman tar­pee­si mu­kaan, jo­ko ker­ran tai esi­mer­kik­si vii­kon, kah­den tai nel­jän vä­lein.

​Palveluihimme kuuluu mm. ​

- Pihatyöt
- Lumityöt
- Polttopuiden teko
- Kodin pienet nikkaroinnit
- Erilaiset aputyöt
- Rosvovahti

​Mikäli sinulla on erilainen avuntarve, ole rohkeasti yhteydessä! Mietitään yhdessä kuinka voimme sinua parhaiten auttaa!
​​Kotitalkkari Jarin tavoitat soittamalla 044 7222820
Meiltä voit saada Kotisiivous ja Kotitalkkarin -palveluita ilman arvonlisäveroa!
​"Ko­ti­pal­ve­lu­jen ja nii­den tu­ki­pal­ve­lu­jen myyn­ti voi ol­la ar­von­li­sä­ve­ro­ton­ta, jos pal­ve­lut myy­dään so­siaali­huol­lon tar­pees­sa ole­val­le hen­ki­löl­le so­siaali­huol­to­pal­ve­lui­na."
"So­siaali­huol­lol­la tar­koi­te­taan toi­min­taa, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on:

- las­ten ja nuor­ten huolto
- las­ten päi­vä­hoito
- van­hus­ten­huolto
- ke­hi­tys­vam­mais­ten huolto
- muut vam­mais­ten pal­ve­lut ja tu­ki­toi­met
- päih­de­huolto
- muu täl­lai­nen toi­min­ta."
läh­de: ​https://www.ve­ro.fi

Mi­tä tä­mä sit­ten tar­koit­taa käy­tän­nös­sä?
So­siaali­huol­lon tar­pee­seen lue­taan hen­ki­löt, joi­den toi­min­ta­ky­ky on hei­ken­ty­nyt ja he tar­vit­se­vat apua ko­to­na asu­mi­seen. Täl­lai­sia hen­ki­lö­jä ovat esi­mer­kik­si van­huk­set joi­den toi­min­ta­ky­ky on hei­ken­ty­nyt iän tai sai­rau­den ta­kia tai muut so­siaali­huol­lon pii­riin kuu­lu­vat hen­ki­löt. Käy­tän­nös­sä etuu­den saa käyt­töön kun täyt­tää so­siaali­sen­huol­lon kri­tee­rit, jon­ka jäl­keen teh­dään pal­ve­lu­suun­ni­tel­ma se­kä so­pi­mus. Et tar­vit­se erik­seen pää­tös­tä so­siaali­huol­los­ta, vaan vas­tuu­hen­ki­löm­me Tii­na ar­vio yh­des­sä kans­sa­si tai lä­heis­te­si kans­sa tu­ki­pal­ve­lui­den tar­pees­ta. Si­sus­tus­kor­jaa­mon tar­joa­mat Ko­ti­sii­vous ja Ko­ti­talk­ka­rin pal­ve­lut kuu­lu­vat So­siaali­huol­lon ko­ti­pal­ve­lui­den tu­ki­pal­ve­lui­hin. Meil­lä ei va­li­tet­ta­vas­ti ole tar­jol­la hoi­to­pal­ve­lu­ja. Pal­ve­lum­me ovat saa­ta­vil­la Pie­la­ve­del­lä. Ar­von­li­sä­ve­ron osuus tun­ti­hin­nas­ta on 24%, jo­ten ky­sees­sä on mer­kit­tä­vä alen­nus.


Ky­sy li­sää asias­ta Tii­nal­ta: 044 0337278