ETUSIVU
PALVELUT
REFERENSSIT
YRITYS
Enem­män aikaa si­nul­le ja per­heel­le­si!

​Mei­dän mis­siom­me on hel­pot­taa ar­kea­si. Ko­ti ja sii­hen liit­ty­vät asiat ovat jo­kai­sel­le meis­tä tär­kei­tä. Us­kom­me, et­tä puh­das ja kau­nis ko­ti saa mei­dät voi­maan hy­vin ja te­kee mei­dät iloi­sek­si.


Tar­joam­me si­sus­tus­suun­nit­te­lua avuk­se­si sil­loin kun ko­ti kai­paa pi­ris­tys­tä, re­mont­tia tai ra­ken­nat uut­ta. Si­sus­tus­suun­nit­tel­li­jan avul­la si­nä sääs­tät ar­vo­kas­ta aikaa­si muu­hun kuin kau­pois­sa kier­te­lyyn. Et sil­ti jou­du tin­ki­mään per­soo­nal­li­suu­des­ta - meil­lä koh­teet suun­nit­tel­laan asiak­kaan eh­doil­la hä­nen läh­tö­koh­dis­taan, sil­lä meil­le on tär­keää, et­tä si­nä viih­dyt omas­sa ko­dis­sa­si. Sik­si ko­din täy­tyy ol­la juu­ri si­nun ja per­hee­si vaa­ti­muk­set täyt­tä­vä.

Ko­ti­sii­vouk­sel­la väl­tyt jo­ka viik­koi­sel­ta tap­pe­lul­ta sii­tä, ke­nen vuo­ro on imu­roi­da ja ku­ka pe­see ves­san.

​Me teem­me työ­täm­me suu­rel­la sy­dä­mel­lä, per­hee­nä per­heil­le!
      
Palvelumme sinun tilasi parhaaksi:

Olemme erikoistuneet erilaisten tilojen ja kotien tarpeisiin. Erilaisissa elämäntilanteissa kodin vaatimukset ovat hyvin erilaisia. Myös kotien ja julkisten tilojen välillä on valtavia vaatimuseroja, niin kestävyyden kuin toiminnallisuudenkin osalta.

Palveluitamme ovat:

-
sisustussuunnittelu kotiin
- sisustussuunnittelu yrityksiin ja julkisiin tiloihin
- stailaukset myytäviin kohteisiin
- stailaukset yrityksiin
​- kotisiivouspalvelut
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja avuk­se­si sil­loin kun tar­vit­set

Elä­mäs­sä tu­lee eri­lai­sia ti­lan­tei­ta, jol­loin si­sus­tus­suun­nit­te­li­jan avul­la saat hel­po­tet­tua omaa ar­kea­si mer­kit­tä­väs­ti. Esi­mer­kik­si re­mont­tia tai ra­ken­ta­mis­ta suun­ni­tel­taes­sa ura­kan laa­juus ja kaik­kien pää­tet­tä­vien asioiden mää­rä usein yl­lät­tää. Mi­kä­li si­nä et ha­lua viet­tää viik­ko­kau­sia uusia ma­te­riaale­ja et­sien ja nii­hin pe­reh­tyen, soi­ta Pau­lal­le ja pyy­dä avuk­si!
Mitä suunnittelussa täytyy ottaa huomioon?

Kun olet aloittamassa sisustusprojektia mieti seuraavia asioita:

- Mitä tilassa pitäisi olla?
- Miltä tilan tulisi näyttää tai tuntua?
- Onko sinulla todella aikaa keskittyä ja paneutua asiaan?
- Onko sinulla taitoa ja halua tehdä asioita itse vai käytätkö ammattilaista?
- Onko huoneen tunnelma ja visuaalinen ilme vahvana kuvana mielessäsi,
 vai onko sinulla kasa sekalaisia ajatuksia ja ideoita, joita et saa yhdistettyä?
- Kuinka paljon olet varannut rahaa remonttiin / muutokseen?
- Minkä verran remontti / muutos tulee todella maksamaan?
- Haluatko laittaa kaiken uusiksi?
- Onko sinulla varaa siihen?

​Käyttämällä sisustussuunnitelijaa apunasi, et joudu miettimään näitä asioita yksin. Saat heti projektisi hyvin käyntiin, löydät oman tyylisi ja saat kauniin sekä toimivan kodin!

​Lue lisää...
Va­raa aika­si il­mai­sel­le si­sus­tus­suun­nit­te­lun ar­vio­käyn­nil­le Pau­lal­ta, soit­ta­mal­la 0505113713 tai säh­kö­pos­til­la pau­la@si­sus­tus­kor­jaa­mo.fi
Kotisiivous - lisää aikaa itsellesi!

Ärsyttääkö sinuakin joka viikkoinen siivouspäivä ja tappelu siitä, kenen vuoro on tehdä mitäkin? Haluaisitko käyttää senkin ajan johonkin itsellesi mieluisampaan?
Tilaamalla Kotisiivouspalvelumme, sinulle jää enemmän aikaa tehdä sitä mistä itse nautit!

​Lue lisää...
Tie­sit­kö, Ko­ti­sii­vous­ta ja Ko­ti­talk­ka­rin pal­ve­lui­ta voit saa­da myös il­man ar­von­li­sä­ve­roa?

Ar­von­li­sä­ve­ro­ton­ta ko­ti­pal­ve­lua voi saa­da hen­ki­lö, jo­ka ei it­se ole ky­ke­ne­väi­nen huo­leh­ti­maan kai­kis­ta ko­din töis­tään, mut­ta pär­jää vie­lä ko­to­na avus­te­tus­ti. Täl­lai­sia hen­ki­lö­jä ovat esi­mer­kik­si van­huk­set, joi­den kun­to on jo hei­ken­ty­nyt, leik­kauk­sis­ta toi­pu­vat, eri­lai­sis­ta va­ka­vis­ta sai­rauk­sis­ta kär­si­vät hen­ki­löt yms. 

​Lue li­sää...
​" Ko­ti­sii­vous­pal­ve­lun avul­la saim­me enem­män aikaa teh­dä mi­tä iki­nä ha­luam­me! "
Va­raa aika­si il­mai­sel­le Ko­ti­sii­vouk­sen ar­vio­käyn­nil­le Tii­nal­ta soit­ta­mal­la 0440337278.
Ko­ti­talk­ka­ri Ja­rin ta­voi­tat nu­me­ros­ta 044 7222820.
Mikä Sisustuskorjaamo?


Sisustukorjaamo on kuopiolainen pieni perheyritys. Yrittäjä Paulan lisäksi Sisustuskorjaamolla työskentelevät Paulan äiti Tiina sekä isäpuoli Jari. Menossa mukana roikkuvat usein myös Paulan lapset Sihteeri-Eetu sekä Johtaja-Aada. Sisustuskorjaamon periaatteena on ollut alusta asti palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja reilusti. 

Sisustussuunnittelussa sinua auttaa Paula Valta, kavereiden kesken Pate. Paula on kau­pun­ki­lais­tu­nut maa­lais­tyt­tö, jon­ka juu­ret ovat Pie­la­ve­del­lä. Remp­seän ren­to Pau­la on mo­nes­sa lie­mes­sä kei­tet­ty sisustuskorjaaja, si­sus­tu­sa­lan yrit­tä­jä ja muo­toi­li­ja. Jatka lukemista...
Ota yhteyttä!

Saat meidät kiinni joko soittamalla tai sähköpostilla. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön, niin olemme yhteydessä sinuun!

Paula Valta | 050 511 3713 | paula@sisustuskorjaamo.fi
Tiina Niskanen | 044 033 7278 | asiakaspalvelu@sisustuskorjaamo.fi
Jari Niskanen | 044 722 2820 | asiakaspalvelu@sisustuskorjaamo.fi
Olem­me vah­vas­ti mu­ka­na so­mes­sa!

Löy­dät mei­dät
Twit­te­ris­tä, Fa­ce­boo­kis­ta, Instag­ra­mis­ta, Pin­te­res­tis­tä ja Lin­ke­dI­nis­tä...

Seu­raa ja tyk­kää @Pau­la­Val­ta ja @Si­sus­tus­kor­jaamo
Copyrights Sisustus Korjaamo ky | 2500635-3 | 2012-2017 | Kuopio - Finland | asiakaspalvelu@sisustuskorjaamo.fi | 050 511 3713