Kotisivumme ovat päivittymässä, pahoittelemme tästä johtuvia katkoksia / tiedonpuutteita. Mikäli sinulla heää kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä meihin!
Aina sinulle suunniteltu

​Me haluamme luoda tiloja, joissa sinä tunnet itsesi kotoisaksi. Siksi suunnittelumme lähtee aina sinun tarpeistasi ja toiveistasi.
Apua saatavillasi

​Me huolehdimme, että saat kotisi sisustus- tai remonttiprojektin suunnitelmien mukaan tehtyä. Siksi olemme käytettävissäsi aina kaikissa suunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä jälkeenkin päin. Voit siis huoletta tilata suunnitelman jo hyvissä ajoin ennen remonttia, olemme käytettävissäsi koko remontin ajan kaikissa suunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä.
Rahat takaisin, jos et ole tyytyväinen

Me Sisustuskorjaamolla teemme aina suunnitelmamme sinun toiveidesi ja tarpeidesi mukaan. Jos et jostain syystä ole kuitenkaan täysin tyytyväinen sisustussuunnitelmaasi, saat rahasi takaisin!
Toimimme Kuopiosta koko maahan!
Si­sus­tus­suun­nit­te­lut ko­tiin

Ko­ti ei ole vain paik­ka, jos­sa asu­taan. Se on elä­mäm­me kes­ki­pis­te. Paik­ka, jos­sa iloi­taan, le­vä­tään ja vie­te­tään usein elä­män iki­muis­toi­sim­pia het­kiä! Jo­kai­nen ko­ti on kui­ten­kin eri­lai­nen, asuk­kai­den­sa nä­köi­nen. Sik­si me Si­sus­tus­kor­jaa­mol­la pe­rus­tam­me suun­ni­tel­mam­me aina si­nun ja per­hee­si toi­vei­siin ja tar­pei­siin. Mu­kaan li­sä­tään mei­dän asian­tun­te­muk­sem­me ja ko­ko am­mat­ti­tai­tom­me. Näin saa­daan aikaan ko­ti, jo­ka on aina si­nul­le suun­ni­tel­tu!
Myyntistailaus

Ihmiset ostavat koteja, eivät asuntoja. Sisustuskorjaamon myyntistailauspalvelun avulla sinäkin saat asunnostasi kodin, johon ostajat ihastuvat! Myyntistailauksen avulla korostetaan asunnon hyviä puolia, tuodaan esille tilojen mittasuhteita ja luodaan potentiaalisille ostajille positiivisia mielikuvia asunnosta. Myyntistailauksemme käyttö on superhelppoa; hoidamme kaiken avaimet käteen -periaatteella puolestasi. Kauttamme saat myyntistailauksen kohteeseesi joustavasti, joko muutamaksi päiväksi tai niin pitkäksi aikaa kuin tarvitset.
Paula Valta | 050 511 3713 | paula@sisustuskorjaamo.fi
​Sisustuskorjaamo – Korjaamme sisustuksesi!
 
Missionamme on ollut alusta asti luoda koteja, jotka ovat kauniita ja toimivia. Kodikas, kutsuva ja toimiva koti helpottaa arkea ja parantaa elämänlaatua. Me uskomme, että jokainen ihminen tarvitsee kodin, joka heijastelee hänen persoonallisuuttaan ja elämäänsä. Koska me emme aio tulla asumaan kotiisi, haluamme olla rinnallasi luomassa sinulle kodin, jossa sinä voit tuntea itsesi kotoisaksi.
Si­sus­tus­kor­jaa­mo ni­mi viit­taa Pau­lan taus­taan. Ko­din­ko­ne­kor­jaa­jan ty­tär on kas­va­nut puo­let elä­mäs­tään isän kor­jaa­mol­la, jo­ten si­sus­tus­ten kor­jaa­mi­nen tun­tui luon­nol­li­sel­ta lä­hes­ty­mi­sel­tä si­sus­ta­mi­seen. Si­sus­tus­kor­jaa­mo ni­mi ker­too myös sii­tä, et­tä kaik­kea van­haa ei aina tar­vit­se hä­vit­tää. Si­sus­tus­ta voi kor­ja­ta myös niin, et­tä ne kaik­kein tär­keim­mät ja rak­kaim­mat si­sus­tu­se­si­neet ja huonekalut voi­vat ol­la uuden si­sus­tuk­se­si kes­kiös­sä. Pau­la on it­se­kin mel­koi­nen vin­ta­gefani, jo­ten van­ho­jen esi­nei­den kun­nioitus ja käyt­tö tu­lee Si­sus­tus­kor­jaa­mol­la luon­nos­taan.
Paula Valta

Si­sus­tus­suun­nit­te­lus­sa si­nua aut­taa Pau­la Val­ta, ka­ve­rei­den kes­ken Pa­te. Pau­la on kau­pun­ki­lais­tu­nut maa­lais­tyt­tö, jon­ka juu­ret ovat Pie­la­ve­del­lä. Remp­seän ren­to Pau­la on mo­nes­sa lie­mes­sä kei­tet­ty si­sus­tusarkkitehti ja si­sus­tu­sa­lan yrit­tä­jä. ​Si­sus­ta­mi­ses­ta Pau­la kiin­nos­tui jo pie­ne­nä tyt­tö­nä. Sii­nä oli muu­ta­man ker­ran pie­nem­mät si­sa­ruk­set he­li­se­mäs­sä kun huo­neen jär­jes­tys­tä Pau­lan joh­dol­la vaih­det­tiin. Myös kä­si­työt se­kä kaik­ki kä­sil­lä te­ke­mi­nen ovat aina ol­leet lä­hel­lä hä­nen sy­dän­tään. Sik­si Pau­lal­le on eh­dot­to­man tär­keää, et­tä hän ​ym­mär­tää si­sus­tus­ta myös pin­taa sy­vem­mäl­tä.

Pau­la on omaa ko­tia re­mon­toi­des­saan tu­tus­tu­nut mm. hen­git­tä­vän sei­nä­ra­ken­teen omi­nai­suuk­siin se­kä van­han ta­lon re­mon­toin­tiin. Tä­män vuok­si Pau­lal­la on sy­vä tie­tä­mys mm. ma­te­riaalien omi­nai­suuk­sis­ta, nii­den asen­ta­mi­ses­ta ja käyt­tö­koh­teis­ta. Vuon­na 2010 Pau­la val­mis­tui Sei­nä­joen Ammattikorkeakoulusta si­sus­tus­teks­tii­li­lin­jal­ta muo­toi­li­jak­si. Kos­ka op­pi ei kos­kaan ojaan kaa­da, luki hän vielä itselleen sisustusarkkitehdin paperit Savonian Ammattikorkeakoulusta vuonna 2018. Pau­lan vah­vuus suun­nit­te­li­ja­na on vä­rien käyt­tö, hy­vä ih­mis­tun­te­mus se­kä aidos­ti asia­kas­läh­töi­nen- ja kus­tan­nus­te­ho­kas­suun­nit­te­lu. Li­säk­si Pau­la omaa vah­van ma­te­riaali­tun­te­muk­sen se­kä tie­to­tai­toa re­mon­toin­nis­ta ja eri ma­te­riaalien asen­nuk­ses­ta.​
Tutustu töihimme:

​Lisää kuvia löydät meidän Facebook ja Instagram -sivuilta.
Ota yhteyttä!
Paula Valta

Sisustusarkkitehti | Myyntistailaaja
Yrittäjä

Kettulanlahdentie 10, Kuopio
050 511 3713
paula@sisustuskorjaamo.fi

www.facebook.com/sisustuskorjaamo
​www.instagram.com/sisustuskorjaamo
COPYRIGHT: SISUSTUS KORJAAMO KY | 2500635-3 | KUOPIO | 2019